நிர்வாகக் குழு கூட்டம்

ஓவ்வொரு வாரமும் தர்மகர்த்தா அவர்கள் தலைமையில் நிர்வாகக் குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது.